Prostorni plan opštine Irig predviđa i izgradnju žičare

Opština Irig naručilac je izrade prostornog plana čiji je nosilac Služba za imovinsko-pravne poslove i urbanizam, dok je obrađivač Zavod za urbanizam Vojvodine.

Donošenjem ovog Prostornog plana stvara se osnov za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta u području naselja Velika Remeta, Grgeteg, Dobrodol, Krušedol Prnjavor, Krušedol Selo, Mala Remeta, Neradin, Rivica i Šatrinci i građevinskog zemljišta van građevinskog područja naselja.

Ukupna površina područja obuhvaćenog okvirnom granicom obuhvata Prostornog plana iznosi oko 230 kvadratnih metara, piše portal eKapija.

U prostornom i u strateškom smislu, Prostorni plan treba da afirmiše opštinu Irig kao centralnu fruškogorsku turističku destinaciju u oblasti zdravstvenog, velnes, poslovnog, vinskog, gastronomskog i verskog turizma, sa zakonski definisanim turističkim prostorom, koji sistemski generiše i dalje distribuira aktivnosti ka efikasnijem valorizovanju sveukupnih razvojnih potencijala čitave destinacije Fruška gora.

Jedan od osnovnih ciljeva u oblasti saobraćajne infrastrukture je izgradnja novih saobraćajnih kapaciteta, višetračnog puta Novi Sad-Irig-Ruma (tunel kroz Frušku goru), čijom realizacijom će se ostvariti nova veza i značajno smanjiti troškovi transporta.

Razmatrajući turizam, jedan od ciljeva je stvaranje uslova za izgradnju žičare Vrdnička kula-Vrdnik.

Razmatra se i gasifikacija naselja u skladu sa osnovnim principima održivog razvoja u cilju smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i favorizacije upotrebe obnovljivih izvora energije.

Takođe, i izgradnja kanalizacione mreže i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za sva naselja i turističke lokalitete na teritoriji opštine, regulisanje režima bujičnih vodotokova na teritoriji opštine Irig, kao i sanacija i rekultivacija postojeće opštine i neuređenih deponija sa i drugih degradacionih punktova na teritoriji Opštine.

U zavisnosti od veličine naselja, prirodnih i stvorenih uslova definisane su sledeće namene: centralni sadržaji, površine za porodično stanovanje, površine za privredne delatnosti (površine za industriju i proizvodnju i površine za komercijalne delatnosti), površine za sport i rekreaciju, zelene površine, površine i objekti za saobraćajnu infrastrukturu i površine i objekti u funkciji vodoprivredne delatnosti, potoci kroz naselja i površine za groblja (i stara groblja).

Osnovni razvojni prioritet treba da bude revitalizacija ukupne privrede i razvoj efikasne privredne infrastrukture, uz aktivnu i atraktivnu politiku privlačenja investitora, uz imperativ zaštite i očuvanja životne sredine, a u cilju poboljšanja kvaliteta života stanovništva.

Sremski Portal / eKapija / Foto: Pixabay

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.